Welke leerdoelen kent dit traject?

De leerdoelen van het leertraject zijn geformuleerd conform de table of learning van Lee Shulman. We hebben ervoor gekozen om de doelen conform de toepassing zoals Shulman die zelf voor ogen heeft, namelijk in een volgorde die het beste aansluit bij de context van de leersituatie. Dit leertraject heeft gekozen voor de volgende toepassing van de table of learning.

Nieuwsgierigheid en Betrokkenheid (NB)

Leerdoel: de schoolleider kan uitleggen aan anderen wat hem drijft om voor dit leertraject te kiezen, vanuit welke context hij participeert en met welke vragen en verwachtingen hij dat doet

Betekenis en begrip (BB)

Leerdoel 1: de schoolleider weet hoe hij via een narratieve interpretatie van verleden en heden de toekomst van zijn school als maatschappelijke onderneming, conform deze narratieve interpretatie, kan schetsen en betekenis geven, inclusief zijn eigen rol. Dit in relatie met het netwerk van belanghebbenden, zoals bestuur, ouders en andere organisaties en met duiding van de ontwikkelingen die hierop invloed uitoefenen.

 Leerdoel 2: de schoolleider kan de centrale begrippen rond horizontale verantwoording en dialoog en de maatschappelijke onderneming benoemen en die duiden vanuit de onderliggende maatschappelijke ontwikkelingen.

 Leerdoel 3: de schoolleider kan uitleggen aan zijn team wat de urgentie is van horizontale verantwoording en dialoog voor ouders, het bestuur, team en de overige belanghebbenden rond de school.

 Leerdoel 4: de schoolleider kan aan zijn team uitleggen wat een narratieve interpretatie van de school als maatschappelijke onderneming behelst, volgens welke principes die werkt, hoe zo’n narratieve benadering aansluit bij horizontale verantwoording en dialoog, waarom de school zichzelf hiermee betekenis kan geven, zichzelf kan verbinden met de omgeving en welke invloed dit kan hebben op de relatie met de belanghebbenden.

 Leerdoel 5:  de schoolleider kan uitleggen aan zijn team wat een leergemeenschap is en wat daar de waarde van is voor de ontwikkeling van horizontale verantwoording en dialoog op zijn school.

 Leerdoel 6: de schoolleider kan de voor- en nadelen noemen van een adhoc-benadering, het communicatieplan als blauwdrukdenken en reflectieve communicatie scrum als agiele benadering. Ook kan hij zijn oordeel geven over de betekenis van deze drie benaderingen voor de ontwikkeling op zijn school en een keuze daarin maken.

 Identiteit en Commitment (IC)

 Leerdoel: de schoolleider kan voor zichzelf een persoonlijke missie formuleren, waarbij hij zijn professionele waarden benoemt en waarbij hij kan uitleggen wat dat te maken heeft met hemzelf, bestuur, team, ouders en andere belanghebbenden (zijn eigen individuele professionele verantwoording)

 Beoordeling en Ontwerp (BO)

 Leerdoel 1: de schoolleider kan een storymap tekenen, waarin hij het verleden, heden en toekomst van zijn school narratief interpreteert. In deze map tekent hij ook het bestuur, ouders, andere organisaties en overige belanghebbenden en ontwikkelingen die dit verhaal beïnvloeden.

Leerdoel 2: de schoolleider kan zijn storymap analyseren aan de hand van de inspiratiekaart voor horizontale verantwoording en dialoog op schoolniveau en bestuursniveau (indien van toepassing), inclusief zijn eigen positie dus, en kan uitleggen waarom hij op de deelthema’s bestuur, andere organisaties en ouders vanuit welke ontwikkelingen welke stappen wil gaan zetten en welke innovatie-opdracht daarvoor nodig is.

 Leerdoel 3: de schoolleider kan een ontwerp maken voor horizontale verantwoording op schoolniveau en bestuursniveau (indien van toepassing) met daarin een cyclische storylijn voor beleid en een lineaire storylijn voor ouders. Hij benoemt daarin ten minste de volgende zaken: de verschillende belanghebbenden, identiteit, missie, visie en (kwaliteits)kengetallen en ontwikkelingen die de school raken.

 Toepassen en Actie (TA)

 Leerdoel 1: de schoolleider kan op basis van zijn ontwerp een jaarprogramma  maken voor een schooljaar op de hvd-niveaus bestuur en schoolleiding en dat programma uitvoeren.

 Leerdoel 2: de schoolleider kan op basis van de aangereikte methodieken verantwoordingsinformatie produceren volgens een narratieve, dus betekenis gevende benadering.

 Leerdoel 3: de schoolleider kan een dialoog aangaan met een belanghebbenden (bijvoorbeeld een samenwerkingspartner) waarbij hij de wederzijdse betekenis van de relatie kan duiden, maar ook kan uitleggen aan andere belanghebbenden wat de betekenis voor hen is van deze relatie.

Afstand en Reflectie (AR)

Leerdoel AR : de schoolleider kan op basis van zijn opgedane ervaring en doorgemaakte ontwikkeling een opzet maken om zijn innovatie-opdracht ook op groeps- en individueel niveau van hvd uit te voeren aan de hand van scrum en user stories en daarvoor een leergemeenschap inrichten.